Структура та органи управління ЗДО

Управління закладом дошкільної освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу здійснюють:
- засновник;
- директор закладу дошкільної освіти;
- колегіальний орган управлінням закладу освіти (педагогічна рада);
- колегіальний орган громадського самоврядування (рада закладу та загальні батьківські збори).

Безпосереднє керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади відділом освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради з дотриманням чинного законодавства та після погодження з Засновником.

На посаду директора призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний та психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

Педагогічних та інших працівників призначає на посаду та звільняє з посад директор закладу дошкільної освіти.

Директор закладу дошкільної освіти:
- організовує діяльність закладу дошкільної освіти;
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності;
- призначає на посаду та звільняє з посади педагогічних та інших працівників, визначає їх функціональні обов`язки;
- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти;
- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу дошкільної освіти;
- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу дошкільної освіти;
- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу дошкільної освіти.

У закладі дошкільної освіти створено постійно діючий
колегіальний орган - педагогічну раду.

До складу педагогічної ради входять директор, усі педагогічні працівники, інші спеціалісти, може входити голова батьківського комітету. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути вчителі початкових класів, батьки, або особи, які їх замінюють, представники громадських організацій.

Головою педагогічної ради є директор закладу дошкільної освіти, секретар обирається з числа педагогічних працівників на навчальний рік.

Педагогічна рада:
- схвалює Освітню програму, за якою буде працювати заклад дошкільної освіти, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти;
- визначає план роботи закладу дошкільної освіти та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;
- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;
- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення працівників закладу дошкільної освіти та інших учасників освітнього процесу;
- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу дошкільної освіти та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу дошкільної освіти до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями директора.

Кількість засідань педагогічної ради – не менше трьох разів на рік.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори колективу, які скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:
- заслуховують звіт директора з питань статутної діяльності та дають оцінку
- його професійно-педагогічної діяльності шляхом таємного або відкритого голосування;
- розглядають питання освітнього процесу, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;
- затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти;
- підтримують громадські ініціативи щодо провадження освітньої діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;
- розглядають пропозиції, скарги, зауваження учасників освітнього процесу, відповідних структурних підрозділів, органів державного управління з питань роботи закладу дошкільної освіти і приймають відповідні рішення;
- порушують питання про розірвання трудового договору з працівником, який не відповідає посаді, яку займає.

У період між загальними зборами вищим колегіальним органом є рада закладу дошкільної освіти, діяльність якої регулюється Статутом. Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради закладу дошкільної освіти є правомірним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин її членів.

До складу ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Рада закладу дошкільної освіти організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу дошкільної освіти, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

Кiлькiсть переглядiв: 276

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.